Юридичні консультації

Prev Next
 

Заступник директора

246.jpg
з капітального будівництва
Завдання та обов'язки.
Забезпечує виконання робіт з капітального будівництва на підприємстві, цільове та раціональне використання інвестиційних коштів, спрямовуючи ресурси на технічне переобладнання та реконструкцію підприємства, їх концентрацію на пускових об'єктах, скорочення обсягів незавершеного будівництва.
Очолює роботу з покращення та здешевлення проектно-вишукувальних робіт, вдосконалення організації виробництва та впровадження прогресивних методів будівництва, скорочення витрат на виконання будівельних робіт та підвищення якості, а також скорочення строків їх проведення.
Керує розробленням перспективних та поточних планів капітального будівництва, реконструкції та розширення підприємства, а також планів уведення в експлуатацію основних виробничих засобів, площ та потужностей, об'єктів житлового, комунального та культурного призначення, складанням заявок на будівельні матеріали та устаткування для нововведених об'єктів, титульних списків на будівництво, забезпечує виконання робіт, передбачених титульними списками, скорочення строків окупності капітальних вкладень.
Бере участь у складанні бізнес-планів з технічного переобладнання та підвищення ефективності виробництва, у визначенні необхідних фінансових коштів, у тому числі коштів інвесторів, для будівництва, проектування та придбання устаткування, а також джерел фінансування капітальних вкладень, підрядних організацій для виконання робіт з капітального будівництва в умовах ринкових методів господарювання.
Вживає заходів до своєчасного укладення господарських і фінансових договорів з підрядними організаціями на проектно-вишукувальні та будівельно-монтажні роботи, з підприємствами - на придбання матеріалів та устаткування.
Стежить за виконанням проектними та будівельними організаціями договірних зобов'язань, у необхідних випадках подає санкції, передбачені договорами, не допускає застосування будівельних матеріалів, деталей та виробів, які здорожують будівництво та не відповідають стандартам і технічним умовам.
Забезпечує видавання всіх необхідних для розроблення проектно-кошторисної документації матеріалів за об'єктами будівництва та реконструкції.
Погоджує завдання на проектування та готує їх для затвердження організаціями вищого рівня.
Організовує оформлення банківських операцій за укладеними договорами з замовниками та підрядними організаціями і забезпечує подання в установлені терміни необхідної документації з будівництва об'єктів, що виконується підрядним або господарським способом.
Забезпечує контроль за своєчасним видаванням проектно-кошторисної та іншої технічної документації для виконання будівельних робіт, цільовим використанням інвестиційних коштів, дотриманням встановлених норм тривалості будівництва та строків уведення в дію виробничих потужностей і основних фондів, своєчасним виконанням завдань з капітального будівництва, дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, а також технічний нагляд та контроль за строками та якістю виконання всіх будівельно-монтажних та інших будівельних робіт, їх відповідністю встановленій проектно-кошторисній документації, будівельним нормам та правилам, стандартам і технічним умовам, правилам і нормам з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, вимогам організації праці.
Погоджує з органами, які здійснюють технічний нагляд, питання, пов'язані з установленням, випробуванням та реєстрацією устаткування на будівельних майданчиках. Контролює витрати коштів, які виділено на придбання устаткування згідно з титульним списком, додержання правил зберігання та якість консервації невстановленого устаткування.
Разом з підрядними організаціями проводить роботу із здавання, приймання та введення в експлуатацію об'єктів, закінчених будівництвом.
Сприяє впровадженню раціоналізаторських пропозицій та вдосконалень, які здешевлюють вартість та скорочують строки будівництва, скороченню строків окупності капітальних вкладень (без зниження міцності конструкцій та погіршення якості будівельних робіт).
Забезпечує впровадження прогресивних форм організації праці, цілеспрямоване використання професійно-кваліфікаційного потенціалу працівників, зайнятих у підпорядкованих йому підрозділах.
Організовує роботу з ведення обліку та складання звітності з капітального будівництва.
Керує роботою відділу (управління) капітального будівництва та координує діяльність підпорядкованих йому підрозділів.
Повинен знати:
законодавчі та нормативні правові акти, які визначають напрям розвитку відповідної галузі виробництва; розпорядчі та нормативні матеріали інших органів з питань капітального будівництва, а також ті, що стосуються діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;
перспективи технічного та економічного розвитку підприємства; виробничі потужності підприємства; основи технології виробництва продукції підприємства;
порядок розроблення та затвердження планів капітального будівництва як розділу бізнес-плану підприємства;
технологію виконання та способи ведення будівельних робіт;
вимоги організації праці під час проектування будівельних об'єктів;
порядок фінансування капітальних вкладень та залучення інвесторів;
будівельні норми та правила;
порядок розроблення й оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації, ведення обліку та складання звітів про діяльність підприємства в галузі капітального будівництва;
порядок укладання та виконання господарських та фінансових договорів;
науково-технічні досягнення у відповідній галузі виробництва та досвід передових підприємств у галузі капітального будівництва;
економіку, організацію виробництва, праці та управління;
правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.
Кваліфікаційні вимоги.
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.
Повернутися назад