Юридичні консультації

Prev Next
 

ПАТЕНТОЗНАВЕЦЬ

360.jpg
(ІНЖЕНЕР З ПАТЕНТНОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ)
Проводить роботу із забезпечення високого технічного рівня, патентоспроможності і патентної чистоти проектно-конструкторських і проектно-технологічних робіт, виконаних на підприємстві на рівні винаходів, а також із забезпечення патентної чистоти експортної продукції, яку виготовляють на підприємстві. Бере участь у проведенні патентних досліджень на всіх етапах розробки об'єктів техніки і технології, у розгляді завдань на проектування або модернізацію машин, приладів, устаткування і технологічних процесів, результатів виконаних розробок, оцінці їхнього технічного рівня і у впровадженні науково-технічних заходів на основі використання винаходів. Забезпечує підбір і вивчення фахівцями підприємства винаходів, запланованих до застосування у виробничій діяльності підприємства. Здійснює контроль за використанням у технічній документації патентних матеріалів, а також їхній облік. Бере участь у відборі з кількості виявлених у проектно-конструкторських розробках винаходів і підготовці їх для ліцензування і патентування за кордоном. Проводить роботу з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку зі створення і систематичного поповнення патентного фонду відповідно до профілю діяльності підприємства. На основі патентних досліджень готує пропозиції з покупки і продажу ліцензій на промислову власність. Бере участь у роботі з правової охорони експортної продукції. Організовує ознайомлення фахівців підприємства з наявними патентними матеріалами і готує рекомендації з їхнього використання. Бере участь у розгляді питань, що стосуються публікації матеріалів про винаходи, здійснені на підприємстві. Консультує фахівців підприємства з метою дотримання порядку складання описів передбачуваних винаходів і подачі на них заявок. Розробляє нормативно-методичні документи з патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи. Сприяє розвитку раціоналізації і винахідництва у підрозділах підприємства. Складає тематичні плани з раціоналізації і винахідництва, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності робітників і службовців, залученню їх до раціоналізаторської діяльності і винахідництва. Здійснює збір пропозицій з раціоналізації і винахідництва, їхні облік і систематизацію. Надає допомогу раціоналізаторам і винахідникам у складанні заявок, необхідної технічної документації, виконанні розрахунків, виготовленні і випробуваннях дослідних зразків. Знайомить працівників підприємства з діючими положеннями про права раціоналізаторів і винахідників. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів, техніко-економічній експертизі і готує по них висновки. Здійснює контроль за впровадженням раціоналізаторських пропозицій і винаходів у виробництво, правильністю розрахунків економічної ефективності передбачуваних винаходів, раціоналізаторських пропозицій і визначенні розмірів авторських винагород. Оформляє документи на винаходи і виплату авторських винагород раціоналізаторам і винахідникам. Організовує проведення конкурсів і оглядів робіт раціоналізаторів та винахідників, готує матеріали з присвоєння почесних звань раціоналізаторам, що найбільше відзначилися, і винахідникам і преміювання за сприяння раціоналізації і винахідництву. Бере участь у розробці заходів щодо розвитку раціоналізації і винахідництва на підприємстві, удосконалює форми і методи роботи з раціоналізації і винахідництва. Складає звітність з патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи, прийнятим і використаним раціоналізаторським пропозиціям і винаходам.
Спеціаліст повинен знати:
патентне законодавство, методичні і нормативні матеріали з патентознавства і організації раціоналізації та винахідництва; основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства; технологічне устаткування підприємства і принципи його роботи; виробничу й організаційну структуру підприємства; основи винахідництва та патентознавства; порядок і методи проведення патентних досліджень; організацію патентної і винахідницької роботи; методи аналізу технічного рівня і тенденцій розвитку техніки; нові інформаційні технології; порядок оформлення, обліку і систематизації патентних матеріалів, раціоналізаторських пропозицій і винаходів, видачі посвідчень і авторських свідоцтв; прогресивний вітчизняний і зарубіжний досвід із організації патентної роботи, розвитку технічної творчості, раціоналізації і винахідництва; методи розрахунку економічної ефективності впровадження раціоналізаторських пропозицій і винаходів; винахідницьке право; порядок і умови виплати винагород раціоналізаторам та винахідникам; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці.
Вимоги до кваліфікації:
Інженер з патентної та винахідницької роботи I категорії: вища професійна (технічна) освіта і досвід роботи на посаді інженера з патентної та винахідницької роботи II категорії не менше 3-х років.
Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії: вища професійна (технічна) освіта і досвід роботи на посаді інженера післяпатентної і винахідницької роботи або інших інженерно-технічних посад, що заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3-х років.
Інженер з патентної та винахідницької роботи: вища професійна (технічна) освіта без висування вимог до стажу роботи або середня професійна (технічна) освіта і досвід роботи на посаді техніка I категорії не менше 3-х років або інших посадах не менше 5 років.
Повернутися назад