Юридичні консультації

Prev Next
 

КУЛЬТУРОЛОГ

277.jpg
Культуролог вивчає культуру (від латинського. cultura - виховання, освіта, розвиток, пошана), тобто історично певний рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у типах і формах організації життя і діяльності людей, в їх взаєминах, а також у створюваних ними духовних і матеріальних цінностях. Конкретним предметом діяльності культуролога можуть виступати окремі елементи культури: родинна, професійна, політична, соціально-психологічна, релігійна, національна, а також субкультура окремих соціальних, вікових, професійних груп, співтовариств, культура організацій та підприємств.
Останніми роками формується прикладна галузь культурології - культуротехніка, націлена на формування нових елементів культури.
Професія культуролога стає особливо затребуваною останнім часом. Фахівець-культуролог може реалізувати свої професійні компетенції в різних сферах: освіта, наука, культура, політика, менеджмент, економіка.
Студенти за даною спеціальністю навчаються у ВУЗах 5 років. Вони вивчають історію світової і вітчизняної культури, освоюють такі дисципліни як «Економіка культури», «Менеджмент культури», «Соціокультурне проектування в області культури», «Культурна політика», «Стратегії збереження культурної спадщини». Крім того, культурологи вивчають «Теорію і історію вітчизняної та зарубіжної культури і мистецтва», «Латинську мову», «Старослов'янську мову», «Археологію» і кілька десятків інших не менш цікавих дисциплін.
Після завершення навчання випускники-культурологи мають достатньо знань для культурно-просвітницької, науково-дослідної, маркетингової діяльності у сфері культури. Вони будуть тими, хто теоретично і практично забезпечить наш край багатим і різнобічним культурним дозвіллям.
Де можуть працювати культурологи?
Культурологи знаходять себе в багаточисленних видах діяльності:
    – вони здатні здійснювати науково-дослідницьку діяльність,
    – культурологи часто стають впливовими фахівцями, медіаторами, координаторами, адміністраторами, культурними і політичними «мотиваторами»,
    – вони проводять оцінку ефективності проектів і програм, активізують потенціал місцевого населення на суспільно і культурно значиму діяльність,
    – поширені сфери зайнятості культурологів – охорона здоров'я, освіта, міжнародний розвиток, планування, енергетична політика, житлова політика і соціальне забезпечення,
    – культурологи можуть працювати в різних умовах: як короткострокові або довгострокові консультанти, урядові службовці, за контрактом з фірмою, громадською правозахисною організацією, в академічних та державних установах або органах місцевого самоврядування,
    – у ряді випадків культурологи можуть виконувати завдання, наприклад, бути консультантами, аналітиками у центрах вивчення громадської думки або службах опитувань, керувати проектами, виконувати обов'язки координатора, фінансиста, фахівця з підбору кадрів, за оцінкою програм, за освітою, директора з досліджень і адміністратора контрактів.
Професійно важливі риси характеру:
    • самостійність;
    • здатність планувати свою діяльність в часі;
    • працелюбність;
    • екстравертність (орієнтація на взаємодію з людьми, товариськість);
    • сконцентрованість уваги;
    • здібність до образного представлення предметів, процесів і явищ;
    • абстрактність (абстрактні образи, поняття) мислення;
    • асоціативність мислення;
    • аналітичне мислення;
    • дедуктивне мислення;
    • ерудованість;
    • комунікативні здібності;
    • уміння грамотно виражати свої думки;
    • емоційна стабільність;
    • схильність до дослідницької діяльності;
    • творчі здібності;
    • уміння правильно і ефективно розподіляти час;
    • розвинений естетичний і художній смак;
    • відчуття гармонії.
Повернутися назад