Юридичні консультації

Prev Next
 

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР

199.jpg
Загальна характеристика професії
Відповідальний за технічну політику, напрями технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції і технічного переоснащення діючого виробництва, рівень спеціалізації і диверсифікації виробництва на перспективу.
Посадові обов’язки
Забезпечує необхідний рівень технічної підготовки виробництва і його постійне зростання, підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці, скорочення витрат (матеріальних, фінансових, трудових), раціональне використання виробничих ресурсів, високу якість і конкурентоспроможність вироблюваної продукції, робіт або послуг, відповідність виробів, що випускаються, діючим державним стандартам, технічним умовам і вимогам технічної естетики, а також їх надійність і довговічність. Відповідно до затверджених бізнес-планів підприємства на середньострокову і довгострокову перспективу керує розробкою заходів щодо реконструкції і модернізації підприємства, запобігання шкідливої дії виробництва на довкілля, дбайливого використання природних ресурсів, створення безпечних умов праці і підвищення технічної культури виробництва. Організовує розробку і реалізацію планів впровадження нової техніки і технології, проведення організаційно-технічних заходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування, досягнення високої якості продукції в процесі її розробки і виробництва.
На основі сучасних досягнень науки і техніки, результатів патентних досліджень, а також передового досвіду з врахуванням кон'юнктури ринку організовує роботу з покращення асортименту і якості, удосконалення і оновлення продукції, робіт (послуг), техніки і технології, створенню принципово нових конкурентоздатних видів продукції, проектування і впровадження у виробництво засобів комплексної механізації і автоматизації технологічних процесів, контролю і випробувань високопродуктивного спеціалізованого устаткування, розробки нормативів трудомісткості виробів і норм витрати матеріалів на їх виготовлення, послідовного здійснення режиму економії і скорочення витрат. Здійснює контроль за дотриманням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки, вимог природоохоронних, санітарних органів, а також органів, що здійснюють технічний нагляд. Забезпечує своєчасну підготовку технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт). Укладає з науково-дослідними, проектними (конструкторськими і технологічними) організаціями і вищими учбовими закладами договори на розробку нової техніки і технології виробництва, проектів реконструкції підприємства, його підрозділів, оновлення та модернізації устаткування, комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, автоматизованих систем управління виробництвом, здійснює контроль за їхньою розробкою, організовує розгляд і впровадження проектів технічного переозброєння, розроблених сторонніми організаціями, складання заявок на придбання устаткування на умовах лізингу. Координує роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, уніфікації, стандартизації і сертифікації продукції, атестації і раціоналізації робочих місць, метрологічного забезпечення, механіко-енергетичного обслуговування виробництва.
Вживає заходів щодо удосконалення організації виробництва, праці та управління на основі впровадження новітніх технічних і телекомунікаційних засобів виконання інженерних і управлінських робіт. Організовує проведення наукових досліджень і експериментів, випробувань нової техніки і технології, а також роботу у сфері науково-технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, поширення передового виробничого досвіду. Проводить роботу по захисту пріоритету впроваджених науково-технічних рішень, підготовці матеріалів до патентування, здобуття ліцензій і прав на інтелектуальну власність. Організовує навчання і підвищення кваліфікації робочих і інженерно-технічних працівників, забезпечує постійне удосконалення підготовки персоналу. Керує діяльністю технічних служб підприємства, контролює результати їх роботи, стан трудової і виробничої дисципліни. Найчастіше головний інженер є першим заступником директора підприємства і несе відповідальність за результати і ефективність виробничої діяльності.
Кваліфікаційні вимоги
Вища технічна освіта, досвід роботи за фахом на керівних посадах у відповідній профілю підприємства галузі не менше 5 років.
Повернутися назад