Юридичні консультації

Prev Next
 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

194.jpg
Загальна характеристика професії
Керівник виробничо-господарської діяльності підприємства, що несе усю повноту відповідальності за наслідки рішень, що приймаються, збереження і ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.
Посадові обов’язки
Організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів і виробничих одиниць, спрямовує їхню діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з врахуванням соціальних і ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання об'ємів збуту продукції і збільшення прибутку, якості і конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного і закордонного ринку і задоволення потреб населення у відповідних видах вітчизняної продукції. Забезпечує виконання підприємством всіх зобов'язань перед державними, регіональним і місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських і трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів. Організовує виробничо-господарську діяльність на основі широкого використання новітньої техніки і технології, прогресивних форм управління і організації праці, науково обґрунтованих нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку і передового досвіду (вітчизняного і закордонного) в цілях підвищення технічного рівня і якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів і економних затрат всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціональному використанню і розвитку їхніх професійних знань і досвіду, створенню безпечних і сприятливих для життя і здоров'я умов праці, дотриманню вимог законодавства про охорону довкілля. Забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, колегіальність в обговоренні і вирішенні питань, матеріальних і моральних стимул-реакцій підвищення ефективності виробництва, використання принципу матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати у встановлені терміни. Спільно з трудовими колективами і профспілковими організаціями забезпечує на основі принципів соціального партнерства розробку і виконання колективного договору, дотримання трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку трудової мотивації, ініціативи і активності робітників і службовців підприємства. Вирішує питання, що стосуються фінансово-економічної і виробничо-господарської діяльності підприємства, в межах наданих йому законодавством прав, доручає ведення окремих напрямів діяльності іншим посадовим особам - заступникам директора, керівникам виробничих одиниць і філій підприємств, а також функціональних і виробничих підрозділів. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства і здійсненні його господарсько-економічних зв'язків, використання правових засобів для фінансового управління і функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної і фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових стосунків, забезпечення інвестиційної привабливості підприємства в цілях підтримки і розширення масштабів підприємницької діяльності. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, арбітражі, органах державної влади і управління.
Кваліфікаційні вимоги
Вища технічна або економічна освіта і стаж роботи на керівних посадах у відповідній профілю підприємства галузі не менше 5 років.
Повернутися назад